1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mercredi 11 avril 2007

THÁNG TƯ CÒN ĐÓ

THÁNG TƯ CÒN ĐÓ

Chi binh huynh đệ chúng mình ôi!
Thấm thoắt ba Thu trải mấy thời(1).
Nghĩa vụ nặng nề thân chiến sĩ(2),
Thang mây nhè nhẹ bước chân đời.
Quân "hồ" xảo trá lừa giao ước(3),
Chú "Kiss..."điêu ngoa bội tín rồi(4).
Nước mất, lưu vong gầy lại nghiệp,
Tháng Tư còn đó, hận nào thôi!(5)

HÀ PHƯƠNG
(Tháng Tư, 2007 – Thương anh Chiến sĩ VNCH)

(1)Ba Thu do chữ "Nhứt nhựt bất kiến như tam Thu hề", nghĩa là "Một ngày không gặp như ba năm dài đăng đẳng". Cả câu ý nói thương anh chiến sĩ VNCH mới đó đã bao năm rồi đã trải qua nhiều gian lao, thử thách.

(2)Cuộc chiến Quốc Cộng 54-75 là cuộc chiến "Ý thức hệ" giữa Quốc tế cộng sản do Liên Xô lãnh đạo và Thế giới Tự do đứng đầu là Hoa Kỳ. Bắc Việt là đạo quân xung kích của khối cộng sản Quốc tế, VNCH là Tiền đồn của Thế giới Tự do. Vì thế, người chiến sĩ VNCH phải đối địch một cách cam go về mọi mặt của Trí, Lực và Dũng.

(3)Cộng sản Hà Nội đã xảo trá dựng lên cái gọi là Chính Phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam để đánh lừa dư luận thế giới hầu nắm chính nghĩa, đồng thời đã dùng các xảo ngữ trong Hiệp định Ba Lê để nhập nhoàng gian trá trong vấn đề vi phạm hiệp ước, chẳng hạng trong mục rút quân đã ghi là " Rút toàn bộ quân ngoại nhập ra khỏi Miền Nam Việt Nam trong thời hạn......", mà không đề cập đến quân đội của Bắc Việt ở đó. Như vậy, được hiểu là quân của Bắc Việt không phải là quân ngoại nhập thì sự hiện diện của chúng trên lãnh thổ của VNCH là họp pháp, v.v....!?

(4)Kissinger đã quân sư và dàn dựng cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn năm 1972, dẫn đến Hiệp Ước Thượng Hải 72 giữa Hoa Kỳ và Trung cộng, qua đó được hiểu là Hoa Kỳ đã thả nổi v/đ VNCH cho cộng sản kể từ ngày ấy để Hoa Kỳ rút quân và phủi tay với chiến lược quỉ quái "Việt Nam Hóa Chiến Tranh". Ở đây, Kissinger khôn mà không ngoan bởi vì cái tên "VN Hóa Chiến Tranh" đã bôi mặt Hoa Kỳ và đánh mất chính nghĩa rằng nước nầy đã nhân danh một cường quốc, xua trên 500 ngàn quân tinh nhuệ để "XĂM LĂNG VIỆT NAM", một nước nhược tiểu ở cách xa mình trên 12 nghìn dặm!!! Trong khi đây không phải là cuộc nội chiến như chiến tranh Nam-Bắc của Hoa Kỳ mà thực chất là cuộc chiến "Ý Thức Hệ" như đã nói ở trên.
(5)30/4/1975 là ngày dài nhất. Ngày ấy còn thì cái "HẬN MẤT NƯỚC" của Quân Dân nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn, và cái gì có thể xảy ra trong tương lai? Chờ xem!

Aucun commentaire: