1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 24 avril 2007

Cuộc cải tạo Nông Nghiệp tại miền Bắc

Cuộc cải tạo Nông Nghiệp tại miền Bắc

Cuộc cải tạo Nông Nghiệp tại miền Bắc
-Những Vấn đề căn Bản
-Bối cảnh-Chiến lược và sách lược

Những giai đoạn đấu tranh trước 1954
-Chính sách thuế nông nghiệp
-Giai đoạn đấu tranh chính trị
-Đấu tranh giảm tô

Giai đoạn đấu tranh sắt máu sau 1954
-Giai đoạn đấu tranh đẫm máu
-Phản ứng của nhân dân đưa đến quyết định sửa sai
-Cuộc đấu tranh tiếp theo của nhân dân miền Bắc

Mục tiêu của Hợp Tác Hóa Nông Nghiệp
-Giai Đoạn Tổ Đổi Công
-Giai Đoạn Hợp Tác Xã Cấp Thấp

* Nguyên Tắc Căn Bản
* Chế Độ Đóng Góp
* Chế Độ Hưởng Thụ
* Phản Ứng Của Nông Dân

Xây dựng lưc luợng để xâm chiếm miền Nam
-Tổng Biên Chế Quân Đội Miền Bắc
-Xây Dựng Các Công Trình Sản Xuất Chiến Lược
-Cơ Sở Quân Sự và Xa lộ Chiến Lược
-Xây Dựng Lực Lượng Chính Quy Bắc Việt
-Xâm Chiếm Miền Nam


Hệ thống đảng và nhà nước csvn : song song và tốn kém

http://caicachruongdat.atspace.com/

----

Tìm hiểu Sơ đồ chính trị - hành chính ...
http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/sitemap.aspx

Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất - Xây dựng quan điểm lãnh đạo

Aucun commentaire: