1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 12 mars 2007

Sách gs N Ngọc Huy: Dân tộc sinh tồn

Chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn - Chủ Nghĩa Quốc-gia khoa-HọcQuyển 1 : Lược khảo về các lý thuyết đã lưu- hànhTác giả : Hùng Nguyên Nguyễn ngọc Huy.Xuất bản năm 1964 - Tái bản năm 2006 - Nhà Phát Hành Gió Đông
Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn là một hệ thống tư tưởng về triết học và chánh trị do nhà cách mạng Trương Tử Anh công bố ngày 10 tháng 12 năm 1938 vì ông nhận thấy : " Những triết thuyết, những chủ nghĩa chánh trị đương thời đều không thích hợp với dân tộc Việt Nam và đều có sai lầm ".Sau đó, vào năm 1939, ông Trương tử Anh công bố tuyên ngôn thành lập " Đại Việt Quốc Dân Đảng " với chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm nền tảng lý thuyết cho công cuộc tranh đấu cách mạng dành Độc Lập cho nước Việt Nam còn đang sống dưới ách Thực Dân Pháp.
Cố Gs Nguyễn ngọc Huy là một trong những người đã nối gót theo ông Trương Tử Anh, và đã có công hệ thống hóa và phát triển chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn thành một chủ nghĩa Khoa Học, khắc tinh của chủ nghĩa Cọng Sản Quốc Tế.Bộ sách Dân tộc sinh-tồn của Gs Nguyễn ngọc Huy đã được xuất bản năm 1964 tại Sài Gòn, và đuợc tái bản vào tháng 7.2006 lần đầu tiên tại hải ngoại


MỤC-LỤC
DÂN-TỘC SINH-TỒN : Chủ-nghĩa quốc-gia khoa-học

Quyển 1 : Lược khảo về các lý thuyết đã lưu- hành

Lời mở đầu (Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger " Lời mở đầu" )
CHƯƠNG II . Lý-thuyết dân-chủ ( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương I I )
CHƯƠNG III . Lý-thuyết Xã-hội ( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương I I I )
CHƯƠNG IV. Những chủ-nghĩa phản-đối lại lý-thuyết dân-chủ và lý-thuyết xã-hội : chủ-nghĩa Phát-xít và chủ-nghĩa Quốc-xã ( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương IV )
CHƯƠNG V .Những chủ-nghĩa muốn hỗn-hợp lý-thuyết dân-chủ và lý-thuyết xã-hội : chủ-nghĩa Tam Dân và chủ-nghĩa Tân-Dân ( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương V )

Quyển 2 : Chủ nghĩa Dân Tộc sinh tồn
CHƯƠNG I . SỰ CẦN-THIẾT CỦA MỘT CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ HỢP-LÝ(Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương 1 )
CHƯƠNG II. KHÁI-QUAN VỀ CON NGƯỜI( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương I I )
CHƯƠNG III. THUYẾT SINH-TỒN ( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương I I I )
CHƯƠNG IV. SỰ HỢP-QUẦN CỦA NGƯỜI( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương IV )
CHƯƠNG V.NHỮNG NGUYÊN-LÝ CĂN-BẢN CỦA CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC SINH-TỒN ( Xin bấm vào đây để download / tải xuống/ télécharger Chương V )

Nguon: tinparis

Aucun commentaire: