1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 26 mars 2007

Thông Báo Quan Trọng Của Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước 3/2007

Trở về trang chính DanChu2006.Com

25/3/2007

Thông Báo Quan Trọng Của
Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước

VietNam VietNam
<https://danchu2006.com:2096/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=vietnam_thienthanh%40yahoo.com
> wrote: Kinh goi qui dong huong Viet Nam , Nhom NVNYN dang trong thoi ky khung hoang nhieu kho khan, phuc tap. Kinh mong su thong cam cua dong bao trong va ngoai nuoc. That la mot dieu vo cung dang tiec ma chung toi phai tuyen bo mot su viec quan trong nhu sau:

1/. Nhom NVNYN da bi CSVN khong che hoan toan. (co e-mail chung minh)

2/. Nhom NVNYN da bi Anh Nguyen Trung Linh la Phat Ngon Vien cua Nhom phan boi va trao Nhom NVNYN cho CSVN de chap nhan lam mot to chuc “Ngoai Vi”, hay mot to chuc “cuoi” lam tay sai cho CSVN nup duoi chieu bai dau tranh tu do dan chu. (co e-mail chung minh)

3/. Tat ca ly luan cua Anh Nguyen Trung Linh, deu la luan dieu cua CSVN nham xuyen tac va chia re khoi doan ket dan toc nham bao ve quyen loi cua dang CSVN. Anh Nguyen Trung Linh to ra rat hai long voi lap luan: cac to chuc khac bi dan ap, bi CSVN tieu diet de Nhom NVNYN ton tai. Tai sao ton tai??? Co phai Anh Nguyen Trung Linh chap nhan dieu kien lam tay sai cho CSVN de ton tai ??? Day la mot y tuong that nhan tam va vo dao duc.(co chung minh e-mail).

4/. Anh Nguyen Trung Linh chap nhan lam tay sai cua CSVN de chi trich va chong lai nhung nha dau tranh tu do dan chu khac o trong nuoc. (co chung minh e-mail)

5/. Anh Nguyen Trung Linh van binh yen lam ho so xin ra ung cu vao Quoc Hoi, thi trong khi do 3 thanh vien chan chinh cua Nhom NVNYN bi CSVN bat giam, bi quan che tai gia. Co phai Anh Nguyen Trung Linh da phan boi lai khong?

6/. Tat ca moi nguoi deu biet ngay 30/4 la ngay CSVN cuong chiem Mien Nam Viet Nam, gay biet bao nhieu tang thuong, dau kho cho nguoi dan Viet Nam. Ngay 30/4 CSVN goi la “Dai Thang”, trong khi nguoi dan mien Nam va o hai ngoai goi la ngay ‘Quoc Han”. Anh Nguyen Trung Linh de nghi ngay 30/4 la ngay keu goi doan ket dan toc. Day chinh la chieu bai cua CSVN muon tay Anh Nguyen Trung Linh nup duoi Nhom NVNYN de thuc hien su chi dao cua CSVN. (Co chung minh e-mail)

7/. Trong khi tat ca dong bao o hai ngoai va ke ca dong bao trong nuoc soi suc phan doi su dan ap, bat giam cac nha dau tranh tu do, dan chu cho Viet Nam. Nguoi Viet o hai ngoai gom hang tram to chuc, hoi doan va hang ngan nguoi dan Viet Nam khap noi tren the gioi bieu tinh phan doi CSVN dan ap nhung nha dau tranh Tu Do, Dan Chu cho Viet Nam. Khi the cua dong bao len rat cao. CSVN rat lo so su phan no nay cua dong bao. Khap moi noi co nguoi Viet sinh song tren toan the gioi deu co su len tieng phan doi CSVN dan ap phong trao dan chu o trong nuoc. Nguoi Viet Nam song o hai ngoai da yeu cau Chinh Quyen, Quoc hoi cua quoc gia ho sinh song, cac co quan dau tranh nhan quyen cua Quoc te, Lien Hiep Quoc … len tieng can thiep yeucau CSVN cham dut dan ap cac nha dan chu trong nuoc. Dien hinh la Ngoai Truong Hoa Ky va cac Nghi Si, Dan Bieu cua Hoa Ky da len tieng phan doi CSVN. Anh Nguyen Trung Linh chu truong ra “thong cao” keu goi dong bao Viet Nam o nuoc ngoai khong duoc phan doi va yeu cau cac quoc gia va cac to chuc nhan quyen quoc te khong duoc can thiep vao viec CSVN dan ap cac nha dan chu o Viet Nam. Anh Nguyen Trung Linh loi dung Nhom NVNYN de thuc hien nhiem vu lam tay sai cho CSVN. Nhu vay co phai Anh Nguyen Trung Linh dang lam tay sai chong lai su phan doi cua nhung quoc gia va nhung nguoi yeu chuong tu do dan chu khong? (co e-mail chung minh).

8/. Anh Nguyen Trung Linh chap nhan lam tay sai cho CSVN thi khong ai phan doi, vi do la chuyen ca nhan cua Anh, nhung Anh khong duoc “phan boi” cac thanh vien cua Nhom NVNYN, vi ho la nhung nguoi thuc tam dan than vao cong cuoc dau tranh bat bao dong voi CSVN de doi tu do dan chu cho dan toc Viet Nam. Anh Nguyen Trung Linh da lam tay sai cho CSVN chia re y thuc dan toc cua khoi nguoi Viet Hai Ngoai va nguoi Viet Nam o trong nuoc qua ly luan danh gia nguoi Viet co quoc tich nuoc ngoai, dien hinh la quoc tich My. (co email chung minh)

9/. Anh Nguyen Trung Linh da thua nhan rang: Moi van de to chuc va de bat nhan su cua Nhom NVNYN deu phai thong qua co quan an ninh va chinh quyen CSVN. Nhu vay ro rang Nhom NVNYN la mot to chuc ngoai vi cua CSVN. Anh Nguyen Trung Linh da phan boi ly tuong cua cac Thanh Vien trong Nhom NVNYN tu muc dich dau tranh cua Nhom NVNYN la dau tranh Tu Do, Dan Chu cho Viet Nam tro thanh cong cu phuc vu cho CSVN.(co e-mail chung minh).

Tu nhung dieu tren, cho thay Anh Nguyen Trung Linh da hoan toan phan boi lai ly tuong cua cac thanh vien trong Nhom NVNYN. Khong xung dang cung dung chung voi hang ngu cua nhung nguoi yeu tu do, dan chu va dang hy sinh dau tranh Tu Do, Dan Chu cho Viet Nam. Chu truong cua Nhom NVNYN la ton trong gia tri tu do dan chu, dau tranh bat bao dong. Nhung nhung dieu nay, Anh Nguyen Trung Linh da khong lam duoc, ma thuc hien nhiem vu la tay sai cho CSVN, mang ca to chuc Nhom NVNYN lam thanh to chuc “Ngoai Vi” hay mot to chuc “cuoi”. Anh Nguyen Trung Linh da co hanh vi phan boi Nhom NVNYN. Lam tay sai cho CSVN chong lai phong trao va cac nha dau tranh tu do dan chu trong quoc noi. Vi su an nguy cua cac thanh vien chan chinh cua Nhom NVNYN. Chung toi khan thiet yeu cau cac thanh vien chan chinh cua Nhom NVNYN, dong thoi long trong tuyen bo:

1/. Dinh chi va cham dut moi lien lac voi Anh Nguyen Trung Linh.
2/. Tuyet doi khong cung cap bat cu thong tin ca nhan cua minh hay cua cac thanh vien khac cho Anh Nguyen Trung Linh.
3/. Cham dut moi sinh hoat va ung ho chinh tri lan tai chinh, tuyet doi khong tiep xuc voi Anh Nguyen Trung Linh
4/. Thong bao cho ban be va cac noi deu biet ve hanh vi cua Anh Nguyen Trung Linh.
5/. Cong bo cac e-mail cua Anh Nguyen Trung Linh cho cac gioi truyen thong o hai ngoai nho giup do pho bien rong rai de rong duong du luan, de tu do nguoi dan o trong nuoc cung se nhan duoc cac thong tin nay.
6/. Tuyen bo rut lai bieu tuong cua Nhom NVNYN. Vay ke tu nay, ngay 20 thang 3 nam 2007, Nhom NVNYN khong con duoc dung bieu tuong nen xanh da troi, mat troi do va vong anh sang mau vang bao quanh mat troi. Cho den khi tai cau truc lai to chuc va nhan su hoac se xay dung mot to chuc chinh tri moi.
7/. Moi hoat dong va lien minh voi cac to chuc chinh tri khac o hai ngoai duoc cham dut.


Chung toi se tiep tuc ket hop cung voi nhung nguoi tranh dau Tu Do-Dan Chu bat bao dong chan chinh o hai ngoai va trong nuoc Viet Nam va giu vung niem tin , tiep tuc dau tranh Tu Do, Dan Chu cho Viet Nam cho den khi nguoi dan Viet Nam duoc huong Tu Do, Dan Chu that su, khong con su cai tri cua CSVN. Tran trong, NguyenThanhNam. TB: Xin moi qui vi doc nhung e-mail cua Anh Nguyen Trung Linh duoi day de chung minh nhung loi ket luan cua chung toi la co tinh thuyet phuc. Dac biet co mot e-mail cua than huu cua chung toi tai Ha Noi da bi mat bao cao cho chung toi nhung hanh vi cua Anh Nguyen Trung Linh. Vi su an toan cua than huu nay, chung toi xin duoc giu bi mat. Chung toi xin xac nhan mot cach minh bach rang: moi loi le trong e-mail cua Anh Nguyen Trung Linh deu bi chung toi phan bac lai rat manh me, chung toi khong chap nhan nhung ly le, y tuong va hanh vi cua Anh Nguyen Trung Linh. Moi lan phan bac, chung toi deu gui e-mail den Anh Nguyen Trung Linh va cac thanh vien trong Nhom NVNYN. Cac Thanh Vien NVNYN trong quoc noi cung nhu o hai ngoai da to thai do khong ung ho va tay chay Anh Nguyen Trung Linh. Rieng Anh Nguyen Trung Linh thi khong the bien minh hay phan bac lai chung toi vi do la su that. . Khi phan bac chung toi dua ra day du chung minh co tinh thuyet phuc. Anh Nguyen Trung Linh giu im lang, "Im lang tuc la dong nghia voi chap nhan" su phan bac cua chung toi la dung hoan toan, la su that. Noi dung cua loi tuyen bo tren da duoc gui den tat ca cac thanh vien cua Nhom NVNYN va gui qua e-mail den Anh Nguyen Trung Linh. Luc ban dau Anh Nguyen Trung Linh da co phan ung la don phuong tuyen bo khai tru chung toi ra khoi to chuc Nhom NVNYN. Loi tuyen bo khai tru do khong co gia tri, vi chung toi deu la dong sang lap vien voi Anh Nguyen Trung Linh. Nhung do khong phai la bien phap de che dau nhung hanh vi phan boi, bat chinh cua Anh Nguyen Trung Linh. Chung toi da co day du nhung bang chung thuyet phuc do la cac e-mail do chinh Anh Nguyen Trung Linh viet gui cho chung toi, sau do Anh Nguyen Trung Linh da giu yen lang khong co su phan bac nao. Chung toi co trach nhiem phai bao ve ly tuong dau tranh tu do dan chu va chinh nghia cua cac thanh vien chan chinh cua Nhom NVNYN. ______________________________________________________________________
Viet Linh
<https://danchu2006.com:2096/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=trunglinh67%40yahoo.com> wrote: Date: Sun, 4 Mar 2007 08:13:10 -0800 (PST)
From: Viet Linh
https://danchu2006.com:2096/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=trunglinh67%40yahoo.com
“…Viec bat bo mot so nhan vat trong nuoc cung co ly do….. Doi khi cung co mat co loi, vi:
- Linh Muc Ly, Dang Thang Tien, Vi Dan va Lien Dang Lac Hong co ve la "Dang Cuoi", lam chinh tri cuoi. LM Ly la Giao Dan neu de phat trien lam chinh tri thi do la mot moi nguy hiem cho dan toc khi ma Giao dan phat trien qua nhieu. No se ru ngu, lam thoi chot con nguoi VN, lam hu hong nhan dan neu nhu da so dan VN theo cac Dao giao. Chung ta phai nhin nhan rang lam chinh tri cung la tuyen truyen mot dao giao, nhung vi su hung thinh cua ca Dan toc. Hon nua Ong Ly hoi qua khich va cuc doan nen bi CA ghe co.

- Mat khac co duoc 5-7 nguoi da xung ho Dang nay, Dang no, roi lien Dang, dung ben canh dat day nhu vay la chinh tri khong lanh manh. Mot khi khong lanh manh thi se bi CA bat ngay.
- Anh Thao va Ngoc bi bat co le la lam hoi qua o Dong Nai, the hien su han thu chang toi khong ro lam. Anh Nguyet thi truoc luc CA den co goi cho toi va toi tu van ngay. Khi ngoi voi CA toi cung goi dien den va trao doi tu van nen do, khong bi nhu cac Anh kia…” Nguyen Trung Linh, Ha Noi, ngay 4.3.2007.

Viet Linh
<https://danchu2006.com:2096/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=trunglinh67%40yahoo.com
> wrote: Date: Fri, 9 Mar 2007 07:13:04 -0800 (PST)From: Viet Linh <https://danchu2006.com:2096/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=trunglinh67%40yahoo.com>

May hom nay toi phai lo lam Ho so tham gia ung cu Dai bieu QH lan nay tai Ha Noi. Den nay da cham dau xong So Yeu Ly Lich. Khong ro ho co cho toi duoc niem yet danh sach Ung cu vien doc lap hay khong? Uoc muon cua toi la lan nay tro thanh "Thuong nghi sy" tuc la Thanh vien cua Thuong vu QH khoa XII. …”
“…Ong Ly, Dang Thang Tien va mot so vi nua da lam theo chi thi tu ben ngoai, do ho tai tro cho it tien nen ket qua nhu vay do. Dang Thang Tien va mot To chuc gi do o Hai Ngoai keu goi danh bom, bao dong, han hoc CS la sai lam lon va khong co co hoi ton tai trong nuoc dau. Do cung la co hoi tot cho Luc luong cua chung ta ton tai va phat trien tro thanh mot chinh Dang lon sau nay, truong ton va canh tranh lanh manh voi DCSVN.
“…Da co Quoc tich My thi tinh chinh tri kem, vi chung to minh khong trung thanhvoi moi gia tri cua Nguoi VN…” “…Moi van de to chuc, de bat trong Luc luong sau nay cung phai qua An Ninh va To chuc Nha nuoc trong nuoc….”

Nguyen Trung Linh, Ha Noi ngay 9.3.2007.

Viet Linh <https://danchu2006.com:2096/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=trunglinh67%40yahoo.com>
wrote: Date: Sun, 18 Mar 2007 22:05:25 -0700 (PDT)
From: Viet Linh <https://danchu2006.com:2096/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=trunglinh67%40yahoo.com>

“… Keu goi doan ket dan toc Viet Nam, neu y kien co the lay ngay 30.4 la ngay doanket dan toc. Moi Nguoi hay ru bo han thu, su xa cach ma thay vao do la su gan guiva than thien nhau hon bao gio het tu nay ve sau…”
“… Keu goi cac ca nhan va To chuc chinh tri trong va ngoai nuoc cham dut viec keugoi nuoc ngoai can thiep va len tieng cho nen dan chu, tu do va hanh phuc cuaNguoi Viet Nam, vi dieu do chang duoc gi ma lai chung to chung ta thap kem honnguoi nuoc ngoai va tao dieu kien cho ho can thiep vao noi bo cua Nguoi VN chungta…”
Nguyen Trung Linh,
Ha Noi ngay 19.3.2007. ______________________________________________________________________

Day la mot e-mail cua than huu o tai HaNoi bi mat gui cho chung toi. Vi su an toancua than huu nay, chung toi xin phep duoc giu bi mat.

Date: Sun, 18 Mar 2007 17:34:05 -0700 (PDT)
From:
Subject
To: “…Chinh vi dieu anh Linh lam, da anh huong vo cung to lon doi voi phong trao dan chu vua qua, rieng o Ha Noi va Hue bat dau su dan ap do la do anh Linh da thong tin cho csvn ve qua trinh hoat dong va phuong phap ,so luong thanh vien cua cac nhom,ngay gio lam viec cua cac nhom .

Vi du ; ngay 30 /12 /2006 Bao tu do Dan Chu to chuc lien hoan tat lien cuoi nam,hom do day du cac thanh vien o Ha Noi va tat ca cac tinh ve,va trong buoi hom do co moi anh Linh tham gia va trong buoi tiec do co trao doi voi anh luat su Dai ve ke hoach hom sau 3 /2 /2007 [truoc tet ] la co buoi dao tao va gioi thieu ve dan chu va nhan quyen cho mot so sinh vien, anh Linh biet duoc cau chuyen do, nen ngay hom sau anh Linh da viet don bao cong an csvn vao bat toan bo nhung nguoi hom do co trong VP, sau do anh Linh da co ke hoach tieu diet nhung nha dan chu o Hue..va tu do dan toi hau qua toi ngay hom nay. Anh Linh da phan boi ca dan toc nay va lam tay sai cho tap doan mafia o VN hien nay, dan ap va hut mau cua nhan dan, ho dang ru ngu tang lop tri thuc, danh chech huong dau tranh cua tuoi tre...nham de thong tri dat nuoc nay bang thieu tri thuc va ngheo doi, nhung nguoi co luong tri va kip nhan ra dieu do va ho da len tieng dau tranh hoan toan chinh nghia, trong sang va su that thi bi csvn dan ap va giam cam trong do co tiep tay cua anh Linh.
That la bang hoai ve dao duc,ho se co toi voi dan toc va co toi voi tuong lai.O VN cac nha dan chu ho khong bao gio nhac toi anh Linh..."

http://www.danchu2006.com/PageHtm/ToChucDoanThe/NhomNguoiVNYeuNuoc/NhomNVNYN-Main.htm

------
Nguyễn Trung Lĩnh - Ông Là Ai?

Aucun commentaire: