1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mercredi 14 mars 2007

Nhân Bài của Phương Nam về cố CT Hồ Chí Minh

Bài của Phương Nam về cố CT Hồ Chí Minh

Kính gửi mạng Ý Kiến,

Trong bài viết về CT Hồ Chí Minh, tác giả Phương Nam Đỗ Nam Hải có yêu cầu kiểm chứng các thông tin từ Việt Nam nói rằng Cơ Quan Liên Hiệp Quốc về Giáo Dục, Khoa Học, và Văn Hoá (UNESCO) đã vinh danh CT Hồi Chí Minh vào năm 1990.

Chúng tôi đã tra tìm hồ sơ lưu trữ của UNESCO từ 1986 đến 1995 và tên "Hồ Chí Minh" chỉ xuất hiện trong 1 (một) tài liệu với chi tiết như sau:
Title: Records of the General Conference, 24th session, Paris, 20 October to 20 November 1987, v. 1: Resolutions
Publ Year: 1988
Imprint: Paris, Unesco, 1988
Collation: 215 p.
Original Language: English
Other Lang. versions: Arabic; Chinese; French; Russian; Spanish
Other lang. title: Actes de la Conférence générale, vingt-quatrième session, Paris, 20 octobre-20 novembre 1987, v. 1: Résolutions; Actas de la Conferencia General, 24a reunión, París, 20 de octubre-20 de noviembre de 1987, v. 1: Resoluciones
Conference: UNESCO. General Conference
Meeting session: 24th
Meetings (date): 1987
Do*****ent code: 24 C/Resolutions + CORR. in eng, fre
Microfiche no: 88c0002 [v.1: eng-3mf, fre-3mf, spa-3mf, rus-2mf, chi-2mf, ara-2mf]; 88c0003 [v.2: eng-4mf, fre-4mf, spa-4mf, rus-4mf, chi-6mf, ara-4mf]; 88c0004 [v.3, mul]
Do*****ent Type: Unesco do*****ent
Catalog Number: 76995
Level: Full
On line: Yes
Trong tài liệu này, ở chương 18 có các phần
External relations and public information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1 European co-operation... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........
18.2 Co-operation with National Commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.3 Co-operation with international non-governmental organizations
18.4 Co-operation with Unesco Clubs, Centres and Associations . . . . . . . ..
18.5 Co-operation with voluntary foundations and organizations . . . . . . .
18.6 Commemoration of anniversaries
18.61 Calendar of anniversaries of great personalities and events
The General Conference,
Recalling that, as stipulated in Article I, paragraph 2, of its Constitution, one of the main objectives of Unesco consists in advancing the mutual knowledge and understanding of peoples,
Convinced that international commemoration of the anniversaries of great personalities and events constitutes an important contribution to the fulfillment of Unesco’s objectives relating to the strengthening of international understanding and co-operation,
Noting that the commemoration of anniversaries of great personalities and events by Unesco has been largely approved and supported for many years and will gain in importance in the framework of the World Decade for Cultural Development,
Recalling 18 C/Resolution 4.351, in which it authorized the Director-General to publish a two-year calendar of anniversaries of great personalities and events,
Mindful of the wishes of Member States of Unesco regarding renewed publication of the calendar,
1. Recommends to the Director-General that he resume preparation for the publication, beginning in 1990, of the Unesco calendar of anniversaries of great personalities and events, making the appropriate provision in section IV (Public Relations) of Chapter 4 of Part II.B and adding after paragraph 15470 of do*****ent 24 C/5: 'A calendar for the years 1990 and 1991 of anniversaries (centenaries and multiples of centenaries) of great personalities and events connected with education, science, culture and communication will be prepared in 1989 on the basis of information provided by National Commissions and will be widely distributed';
2. Invites the National Commissions for Unesco to submit to the Director-General lists with selected anniversaries.
18.61 Calendar of anniversaries of great personatities and events
18.62 Centenary of the birth of Phya Anuman Rajadhon .
18.63 Five-hundredth anniversary of the birth of Thomas Müntzer
18.64 Centenary of the birth of Anton Semionovitch Makarenko...... . . . . . . .
18.65 Centenary of the birth of President Ho Chi Minh........... . . . . . . . . . . . . ..
18.66 Centenary of the birth of Jawaharlal Nehru . . . . . . .
18.67 Four-hundredth anniversary of the death of the architect Sinan. . . . . .
Participation programme ............................................
...
Sau đó, chi tiết nội dung đoạn 18.65 ở trang 34 là:
18.65 Centenary of the birth of President Ho Chi Minh
The General Conference,
Considering that the international celebration of the anniversaries of eminent intellectual and cultural personalities contributes to the realization of Unesco’s objectives and to international understanding,
Recalling 18 C/Resolution 4.351 concerning the commemoration of the anniversaries of great personalities and events which have left an imprint on the development of humanity,
Noting that the year 1990 will mark the centenary of the birth of President Ho Chi Minh, Vietnamese hero of national liberation and great man of culture,
Considering that President Ho Chi Minh, an outstanding symbol of national affirmation, devoted his whole life to the national liberation of the Vietnamese people, contributing to the common struggle of peoples for peace, national independence, democracy and social progress,
Considering that the important and many-sided contribution of President Ho Chi Minh in the fields of culture, education and the arts crystallizes the cultural tradition of the Vietnamese people which stretches back several thousand years, and that his ideals embody the aspirations of peoples in the affirmation of their cultural identity and the promotion of mutual understanding,
1. Recommends to Member States that they join in the commemoration of the centenary of the birth of President Ho Chi Minh by organizing various events as a tribute to his memory, in order to spread knowledge of the greatness of his ideals and of his work for national liberation;
2. Requests the Director-General of Unesco to take appropriate steps to celebrate the centenary of the birth of President Ho Chi Minh and to lend his support to commemorative activities organized on that occasion, in particular those taking place in Viet Nam.

Điều này cho thấy vào năm 1987, theo yêu cầu của các quốc gia hội viên, kỳ họp khoáng đại của UNESCO có đề nghị là sẽ tái ấn hành lịch lưỡng niên, 1990-1991, về một số nhân vật và sự kiện lớn lao. Các quốc gia hội viên được mời đề cử các nhân vật và cộng sản Việt Nam đề cử cố CT Hồ Chí Minh với các chi tiết nêu trên.
Tuy nhiên, đến năm 1990-1991, tên "Hồ chí Minh" không được đề cập đến trong bất kỳ một tài liệu nào khác của UNESCO. Điều này có nghĩa là đề nghị năm 1987 đã không được chấp thuận.
Như vậy, đã không có nghị quyết nào của UNESCO tưởng niệm cố CT Hồ Chí Minh vào năm 1990.

Tran Hai
USA

T.B. Tôi có toàn văn tài liệu nói trên.

(Theo Web Ý Kiến)

Aucun commentaire: