1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 21 mai 2007

HCM gởi telegram cho TT Mỹ 28/2/46

Sau đệ II thế chiến, Nhật đầu hàng khi nhận 2 bom nguyên tử của Mỹ
HCM lợi dụng thời cơ cướp chính quyền Trần Trọng Kim

Để hợp thức hóa, HCM gởi điện thư cho TT Mỹ mong được hổ trợ vì lúc này MỸ là mạnh nhất.
Biết HCM theo cs quốc tế từ 1920, TT Mỹ không trả lời !

HCM gởi telegram cho TT Mỹ 28/2/46

Aucun commentaire: