1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

vendredi 9 février 2007

Cong san, su nguy. luan va su kien that (4)

Cong san, su nguy. luan va su kien that (4)
theo BCX
___


- Viet Nam van con la mot trong nhung nuoc co chi so tu do bao chi toi te nhat the gioi, xep hang 135/143 nuoc http://www.worldaudit.org/democracy.htm
- Viet Nam van con la mot trong nhung nuoc co chi so kinh te tu do kem nhat the gioi, xep hang 137/161 nuoc http://www.worldaudit.org/economicfreedom.htm
- V iet Nam van con la mot trong nhung nuoc co chi so phat trien con nguoi kem nhat the gioi, xep hang 112/177 nuoc http://www.undp.org.vn/undp/fact/basev.htm
- Viet Nam van con la mot trong nhung nuoc co kha nang canh tranh kem nhat the gioi, xep hang 77/104 nuoc http://www.undp.org.vn/undp/fact/basev.htm

- Vietnam can 197 nam nua moi duoi kip Singapore: http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3278
- Bo truong co van Singapore, ong Ly Quang Dieu, no'i Viet Nam co' the "de dang" duy tri` tang truong 8 - 10 phan tram trong vong mot thap nien toi.Nhung se phai mat vai thap nien nua dde Viet Nam bat kip voi cac nuoc lang gieng pha't trien hon o vung DDong Nam A'
- SU THAT HOM NAY: DO LA VIETNAM LA MOT TRONG NHUNG NUOC NGHEO DDOI NHAT TREN THE GIOI. GDP per capita cua Vietnam chi? moi co 618 USD ( Theo IMF nam 2006)
______

- SU THAT HOM NAY: DO LA VIETNAM LA MOT TRONG NHUNG NUOC NGHEO DDOI NHAT TREN THE GIOI. GDP per capita cua Vietnam chi? moi co 618 USD ( Theo IMF nam 2006)
- Bang chung CongSan giet hai 3,157 ðô`ng bào VIET NAM o² làng Ba Chúc, ti²nh An Giang ðêm 18/4/1978 http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=687&cat=19
- Bang chung CongSan giet hai 3,157 ðô`ng bào VIET NAM o² làng Ba Chúc, ti²nh An Giang ðêm 18/4/1978 http://www.vietnamexodus.org/tailieu/khaosu/AnSuApBaChuc.htm
- Su that ve vu tham sat o lang Ba Chuc, huyen Tri To^n , tinh An Giang. CSVN da~ ta'm bang mau' cua nguoi VN: http://www.hungviet.org/suthat_nvlh180404.html
- NHUNG THANH TUU LON LAO CUA BON CSVN LAM TRONG TET MAU THAN 1968
- Nhung thanh tuu lon lao cua bon CSVN lam trong ca'i Tet thieng lieng cua dan toc. Sau cuoc chien, chinh phu Viet Nam Cong Hoa uoc luong tong so nan nhan o Hue vao khoang 7600, nhu sau:
- Bi. thuong va` tan tat vi` bom ddan: 1,900 ;
- Nhom mo tap the thu nhi`, luon ca Go` Ca't, thang 3-7, nam 1969: 809 ;
- Nho'm mo tap the thu ba, suoi DDa' Ma`i quan Nam Hoa, thang 9, 1969: 28 ;
- Nho'm mo tap the thu tu, bien muoi o Phu' Thu+', tha'ng 11, 1969: 300 ;
- Uoc luong nhung mo tim rai ra'c chung quanh thanh pho Hue: 200 ;
- So nguoi van con mat tich: 1,946 .
- Tong so nan nhan cua cong san o Hue: 7,600
- ...Tong ket toan thiet hai cua Tet Mau Than tren 34 tinh thi mien Nam nhu sau: - Quan luc VNCH: chet 4954 nguoi; bi thuong: 15097 -
- CS Bac Viet va` VietCongMienNam: chet 58373 nguoi; bi bat: 9461 nguoi -
- Ton that toan mien Nam: chet 14300 dan su; bi. thuong: 24000 nguoi; dan tro thanh vo gia cu:627000.
- 28 Nam sau Tet Mau Than, su gia cua DDang va` Vien su hoc cua nha` nuoc dda thua nhan hau qua nghiem trong cua tran tong tan cong 1968: "sau Tet Mau Than vung lam chu cua ta bi thu hep, co so bi ton that, luc luong vu trang bi tieu hao, phai rut dan len mien nui.

- The tran chien tranh nhan dan bi. anh huong nghiem trong. Cac su ddoan 5, 7, 9 chu luc cua mien Nam mat ban ddap, mat cho ddung chan phai len vung bien gioi Cao Mien. Khu 8 co' 2 trung ddoan con 1. Khu 9 co' 3 trung ddoan con 1 trung ddoan va` 1 tieu ddoan bo ddoi tap trung tinh con lai hon 100
- Chua dday mot thang dda khien tren 80,000 nguoi Viet thiet mang. DDay la` nhung thanh tuu cao ddep cua DDang va` Bac lam trong mot thang troi.
- Tai Lieu Bi Mat: LenhTanCong TET MAU THAN: http://www.hqvnch.net/default.asp?id=19&lstid=26
- Bang Chung CongSanVietnam Giet Hai Dan Lanh trong TET MAU THAN 1968 http://www.toquocth.com/inhalt/toiacVC/vcgietdan.htm
- Tha?m Canh TET MAU THAN 1968 tai HUE: http://www.namcali.net/links/TetMauThan/index.html
- Tha?m Canh TET MAU THAN 1968 tai HUE: http://www.hinhchomo.com/picture/v/Hue/
- Tran chien TeT Mau Than http://members.tripod.com/doanket/xhcnbai/mtson8.html

- BangChung Toi-ac CongSanVietnam do HCM chu truong : CaiCachRuongDat 1949-1956 http://caicachruongdat.blogsource.com/
- Hinh anh dau to Cai Cach Ruong Dat do HCM chu truong: http://www.saotrang.com/forum/showthread.php?s=3a8b73c6abd0d7164cda115b69e21a92&t=7041
- HCM va cuoc CCRD o Mien Bac http://www.congdongvietnam.com/cdvn/tp.asp?topicID=2117&subcateID=36&cateID=5
- DIEN BIEN VU CAI CACH RUONG DAT (1949-1956) TAI MIEN BAC VIETNAM DO HO CHI MINH LANH DDAO
- Thang 2 -1949 Ho Chi Minh ra sac lenh tich thu cac don dien
- Ngay 22-5-1950 HoChiMinh ra sac lenh so 88/SL quy dinh the le linh canh ruong dat va Sac Lenh so 89/ SL qui dinh viec giam lai, xoa no, hoan no.
- Ngay 12-4-1953 HoChiMinh ky sac lenh so 149/SL ve chinh sach ruong dat quy dinh viec thanh lap Toa An Nhan Dan dac biet o nhung noi tien hanh phai dong quan chung thi hanh chinh sach ruong dat.
- Ngay 27-6-1955 Do*.t 4 cai cach ruong dat bat dau va ket thuc ngay 3-12-1955
- Ngay 4-12-1955 Do*.t Cai Cach Ruong Dat lan thu 5 bat dau va ket thuc vao ngay 18-8-1956
- Ngay 18-8-1956 Ho Chi Minh da tuyen bo "Cai Cach Ruong Dat " da thang loi.
- Thong ke chinh thuc cua nha nuoc CongSanVietnam duoc dang trong cuon "Lich su kinh te Viet Nam" tap hai cho biet la da co 172.008 nguoi bi quy vao thanh phan dia chu va phu nong, la nhung nguoi bi xep vao loai ke thu cua nhan dan, bi "dao tan goc, troc tan re" nghia la khong bi ban tai cho thi cung bi lanh an tu roi chet trong nha giam.
- HoChiMinh da co y' thu*.c hien cuoc caicach ruong dat mot cach tan ac; chu khong phai la mot chuyen sai lam vo y'. Day la mot chien luoc co to chuc han hoi va co muc dich ro rang.
- BangChung Toi-ac CongSanVietnam do HCM chu truong : CaiCachRuongDat 1949-1956 http://caicachruongdat.blogsource.com/
- Vu cai cach ruong dat cua DangcongsanVietnam do HoChiMinh lanh dao vao nam 1949-1956 tai mien Bac Vietnam la mot vet nho* khong the xoa' nhoa` trong lich su Vietnam.
- Thanh` qua² cua² cuoc. Cach' Mang. long troi` lo² dat' http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2006/05/21/LandReform50YearsAgoP10_NAn/

- Bang Chung Cong San Giet Hai Dan Lanh TrenDai Lo Kinh Hoang 1972: http://toquocth.com/inhalt/toiacVC/nhungoanhon.htm
- Co Thanh Quang Tri 1972: http://www.freevn.org/nlvnch/nhovecothanh.html

- Bang chung CongSan giet hai 3,157 ðô`ng bào VIET NAM o² làng Ba Chúc, ti²nh An Giang ðêm 18/4/1978 http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=687&cat=19
- Bang chung CongSan giet hai 3,157 ðô`ng bào VIET NAM o² làng Ba Chúc, ti²nh An Giang ðêm 18/4/1978 http://www.vietnamexodus.org/tailieu/khaosu/AnSuApBaChuc.htm
- Su that ve vu tham sat o lang Ba Chuc, huyen Tri To^n , tinh An Giang. CSVN da~ ta'm bang mau' cua nguoi VN: http://www.hungviet.org/suthat_nvlh180404.html

- Bang Chung CongSan TrungQuoc GietHai Dan VietNam Tren Bien Dong: http://www.biendong.org/vbb/index.htm va` http://www.hinhchomo.com/picture/v/nguphu/
- NguoiViet Ti nan CongSan 1975-2005: http://tudovis.com/kktd/su_that_lich_su/cong_dong_vn_ty_nan_menu.html va` http://www.hinhchomo.com/picture/v/tinanCS/
http://tudovis.com/kktd/su_that_lich_su/cong_dong_vn_ty_nan_menu.html va` http://www.hinhchomo.com/picture/v/tinanCS/
- Website ve thuyen nhan Vietnam : http://www.hinhchomo.com/picture/v/ThuyenNhanVN/

- Bia Mo Thuyen Nhan Vietnam: http://www.bidonggalang.com/MainMenu.htm
- Van Kho Thuyen Nhan Vietnam: http://vnbp.org/vietnamese/index2.htm
- Van Kho Thuyen Nhan Vietnam: http://vnbp.org/archive/bidong/bidongcemeteries/index.htm
- Thuyen Nhan Vietnam: http://www.civilization.ca/cultur/vietnam/vilea01e.html
- Bang chung ve CongSan ChiemDat cua Dan : http://www.tiengdankeu.net / va` http://www.hoamai.org/TDK/_KHIEUKIEN/KHK_20050910_NguyenThiMai.htm
- Website ve nhung noi oan uc cua nhan dan Vietnam: http://www.danlentieng.net/
- Ðo²n kêu gia²i oan cu²a ông Pha.m Van Co.p tô' cáo co² quan công an huyê.n Giô`ng Trôm (Bê'n Tre) ðã bá(t bó², hãm hiê'p và giê't ha.i con gái 17 tuô²i cu²a ông http://anhduong.net/Tincongdong/Oct05/TiengDanKeu.htm
- Website ve TIENG DAN KEU OAN: http://TiengDanKeu.net
- Bang Chung CongSan BuonDan: http://www.hinhchomo.com/picture/v/CSVNBanDan/
- Video ve Tinh Trang NoLe LaoDong va Cac CoDau Vietnam tai DaiLoan tai Website nay: http://media.putfile.com/PhuNu_VN_LamNoLe-2
- Tinh trang Nguoi Lao Dong VietNam tai DaiLoan: http://www.tinhthanquocgiachongcong.net/
- Thuong Cho Nhung Nguoi Con VietNam Chet Oan Nghiet tai DaiLoan: http://www.thienlybuutoa.org/Misc/KhocThuong.htm
- Gai Viet Lam Dau DaiHan: http://calitoday.com/news/view_article.html?article_id=5312b59439ac2118aff9fa9760aea302
- Gai Viet bi bay ban o Singapore: http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=c15b528a5fd43f549600b611f681e354 va` http://www.lifepartnermatchmaker.com/
- Gai Viet bi ban sang Malaysia: http://www.webwarper.net/ww/~av/www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2005/06/15/TruongThiAiVy_Victimtrafficking_NNguyen/
- Co Dau Viet bi ban dau gia tai Malaysia: http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=46256&ChannelID=2
- Bang Chung : Su kho nhuc cua phu nu tai Vietnam :10 ddai han qua VN coi mat 193 co VN : http://www.saotrang.com/forum/showthread.php?t=7486
- Ðang? cs vn Ða~ làm cho ca? nuóc mang nôi~ nhuc mà chua bao giò nhân dân Vn phai? chiu, là buôn dân duói hình thúc "OSIN", bán gái làm nô lê tình duc cho ngoai bang, bàng chúng là tai VN, chi? có 10 thàng tât nguyên` ÐaiHàn, mà tói 193 cô gái Viêt trân` truông` cho chúng sò* mó và chon lua. , nguòi phu nu~ VN không bàng môt nô lê trong thê' ky? 18.
- Tam hinh 193 cô Dâu VN cho ddai han "coi mat" http://s152542055.onlinehome.us/images/codauvn.jpg
- website ba'n dau gia phu nu VN (english/madarin) http://www.lifepartnermatchmaker.com/
- Bang Chung ve Tinh trang hien nay cua XaHoi Vietnam duoi che do CongSan http://www.tudovis.com/ VA` http://www.vietnamexodus.org/vne/index.php

- Xin Quy’ Anh Chi xem Ban Do moi duoc Trung Cong cong bo : http://www.sbsm.gov.cn/gjbt.php?col=399&file=3924
- Trung Cong xay dung san bay tren Quan ddao Hoang Sa: http://danviet.se/modules.php?name=News&file=article&sid=64
- Bang Chung CongSan TrungQuoc GietHai Dan VietNam Tren Bien Dong: http://www.biendong.org/vbb/index.htm va` http://www.hinhchomo.com/picture/v/nguphu/
- Bang chung CongSanVietnam ban dat ban bien cho TAU http://conghambannuoc.tripod.com/ va` http://www.netshaq.com/cgiproxy/nph-proxy.cgi/011100A/http/hqvnch.net/default.asp?id=97&lstid=26
- http://tailieuchungminh.suphanboitoquoc.cua.dangvietcong.com/
- Tai Lieu CongSan Vietnam ban nuoc: http://bannuoc.2vietnam.net/
- Tai lieu ve Cac Hiep uoc Ban Dat Ban Bien Cua DCSVietnam cho Tau: http://www.hdvnbtdt.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
- HoChiMinh chi thi cho Pham Van Dong ban nuoc: CongHam BanNuoc cua PhamVanDong ngay 14-9-1958: http://www.hdvnbtdt.org/article.php3?id_article=36
- Cong Ham Ban Nuoc cua PhamVanDong ngay 14-9-1958: http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/conghambannuoc/conghambannuoc.htm
- Tai lieu CongSanVietnam ban'da^’t, bie^?n cho Trungcong : http://www.danchu.net/GeneralAdmin/0.TrangBienGioi.htm
- Dien Bien ve vu Ban Dat Ban Bien Cua DCS Vietnam: http://www.tudongonluanonline.com/pages/tp.asp?tid=715&cid=1&sid=1&pid=0
- Le Kha Phieu ban To Quoc http://vietland.net/modules/news/article.php?storyid=209
- Tai Lieu CongSan Ban Nuoc: http://www.vietnamexodus.org/tailieu/khaosu/KHongDoiAiTraNuiSongTa.htm
- Van de ve quan dao hoang sa truong sa : http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=10
- Website ve tran hai chien Hoangsa http://hoangsa74.tripod.com va` http://www.vuhuusan.net/
- http://haichienhoangsa.110mb.com và http://hoangsa74.tripod.com
- Day bang chung : Toan Bo Ho so TO CAO DCSVN PHAN BOI DAN TOC BA’N NUOC: http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=27249&whichpage=1

- Cuoc Chien Tranh Bi Mat Giua VIETNAM-TRUNGCONG 1981-1991: http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=16
- Tai Lieu Ve Su Kien CongSanVietNam de mat nui LAO-SON ve tay Trung Quoc : http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=10
- Ngay 20-7-1954 CongSan Bac Viet Ky ket HiepDinh voi Phap tai Geneve chia doi dat nuoc
- Hiep dinh dinh chi chien su tai Vietnam ky tai Geneve ngay 20-7-1954 do TA QUANG BUU dai dien cho Chinh Phu CongSan va tu lenh Quan Doi Phap tai Dong Duong Thieu Tuong Henri Deltiel
- Ngay 20-12-1960 CongSanBacVietthanh lap MatTranDanTocGiaiPhongMienNam chuan bi cho viec xam chiem MienNam bang quan su.
- Ngay 5-8-1964 Hai khu truc ham My Maddox va Turner bi tau tuan duyen CongSan BacViet tancong. Tong thong Johnson ra lenh nem bom cac he thong tiep te va cac vi tri chienluoc quan su cua CongSanBacViet
- Don Pleime do luc luong ddac biet tran giu, cach tinh ly Pleiku 30 cay so ve phia nam, bi cong san tan cong o at vao ngay 19-10-1965
- Ngay 23-10-1965, mot tran truy kich manh liet xay ra xung quanh ddon Pleime, 123 VC lai phai bo xac tai chien truong.Ngay 28-10-1965. Tran Pleime cham dut. Tong cong co 762 xac Cong quan bo lai chien truong. Mot tran chien ddam mau trong lich su Vietnam
- Ngay 7-3-1965 Hai tieu doan Thuy Quan Luc Chien My vao Danang
- Ngay 30-1-1968 CongSan bat dau cuoc TongCongKich TetMauThan vao tat ca cac thanh pho lon tai NamVietNam; giet hai va chon song hang ngan nguoi tai Codo HUE
- Ngay 30-3-1972 CongSan BacViet bat dau cuoc tan cong tren toan lanh tho MienNamVietnam. Ngay 1-5-1972: CongSanBacViet tran ngap tinh ly QuangTri
- Dêm 12-4-1972: Khi thi xa An Loc bi san thanh binh ddia, hang chuc ngan nguoi dân chay loan ve Chon Thanh, Binh Duong dda bi tan sat boi cuoc phao kich tap trung cua Quan CongSan .
______

- DAN CHU co' the la` mot t+u+` quen thuoc vo'i nhieu nguoi, nhung no' la` mot kha'i niem van bi. hieu sai va` su dung sai khi ca'c CHE DDO CHUYEN CHI'NH va` ca'c CHI'NH THE QUAN SU DDOC TAI loi dung dde keu goi su ung ho cua quan chu'ng bang ca'ch tu+. gan cho mi`nh ca'i ma'c dan chu.
- Tuy the, suc ma.nh cua tu tuong dan chu cung dda~ tao nen nhung bieu hien sau sac nhat va` nhanh cho'ng nhat trong lich su cua y' chi' va` tri' tue con nguoi:
- tu Pericles thoi Aten co ddai toi Vaclav Havel o Cong hoa Sec hien ddai, tu Tuyen ngon DDoc lap cua Thomas Jefferson nam 1776 toi ca'c bai dien van cuoi cu`ng cua Andrei Sakharov nam 1989
- Theo ddinh nghia trong tu ddien, dan chu "LA` CHI'NH PHU? DDUOC THANH LAP BOI NHAN DAN TRONG DDO' QUYEN LUC TOI CAO DDUOC TRAO CHO NHAN DAN VA` DDUOC THUC HIEN BOI NHAN DAN HOAC BOI CA'C DDAI DIEN DDUOC BAU RA TU MOT HE THONG BAU CU TU DO."
- Theo Abrham Lincoln, dan chu la` mot chi'nh phu "CUA DAN, DO DAN va VI DAN"
- TU DO va` DAN CHU thuong hay dduoc su dung thay lan nhau nhung hai tu nay khong ddong nghia voi nhau
- DAN CHU thuc te la` mot tap hop nhung TU TUONG va` NGUYEN TA'C VE TU DO va cung bao gom mot tap hop ca'c tho^ng le^. va` ca'c thu tu.c dda~ dduoc ddu'c ket la.i tu qua' tri`nh la^u da`i, thuong kho^ng bang phang, cua li.ch su
- Mot ca'ch ngan gon, DAN CHU la` su THE CHE HOA' TU DO. Tren co so nay chu'ng ta co' the ddinh ro dduoc ca'c nguyen tac co ban dda dduoc thu tha'ch qua thoi gian ddoi voi mot chi'nh phu lap hien, van dde NHAN QUYEN, van dde BINH DDANG TRUOC PHAP LUAT ma` bat cu mot xa hoi nao dduoc goi la` dan chu theo ddung nghia cua no' cung can phai co
- Ca'c the che dan chu dduoc phan ra hai loai co ban: TRUC TIEP va` DAI DIEN
- Trong nen DAN CHU TRUC TIEP, moi cong dan, khong can thong qua trung gian la` ca'c ddai dien dduoc bau hay chi ddinh, co' the tham gia vao qua' trinh ddua ra ca'c quyet ddinh cho ca'c van dde xa hoi
- Mot he thong nhu the ro rang chi co' the thuc hien dduoc voi mot so tuong ddoi it nguoi, vi du nhu trong mot to chuc cong ddong hay mot hoi ddong bo la.c nao ddo' hay mot ddon vi. cap co so cua mot lien ddoan lao ddong,
- khi ma` ca'c tha`nh vien co' the gap go nhau trong mot phong hop dde ba`n bac, thao luan ca'c van dde va` ddi to'i quyet ddinh bang su ddong thuan hoac theo nguyen tac bieu quyet theo dda so
- Nhung nguoi Athen co^? ddai, nhung nguoi lap ra the che dan chu ddau tien, dda thuc hien kieu dan chu truc tiep voi mot hoi ddong bao gom so luong thanh vien tu 5.000 dden 6.000 nguoi- co' the dday la` so luong toi dda dde co' the tap hop dduoc o mot ddia ddiem va` thuc hien su DAN CHU TRUC TIEP
- Xa hoi hien ddai, voi quy mo va` ti'nh phuc ta.p cua no', i't co' co hoi cho DAN CHU TRUC TIEP
- Ngay nhu o vung ddong bac Hoa Ky, noi ma cuoc hop thi tran New England dda thanh mot truyen thong thieng lieng, thi hien nay hau het cac cong ddong dda phat trien lon toi muc khong the tap hop dduoc tat ca cu dan o mot noi dde tien hanh bieu quyet truc tiep cho ca'c van dde co' tac ddong to'i cuoc song cua chinh ho.
- Ngay nay, du la ddoi vo'i mot thi tran 50.000 nguoi hay mot ddat nuoc tren 50 trieu nguoi, hinh thuc dan chu pho bien nhat la hinh thuc DAN CHU DDAI DIEN trong ddo cong dan bau ra cac cong chuc la nhung nguoi ddua ra cac quyet ddinh chinh tri, xay dung phap luat va quan ly cac chuong trinh vi loi ich cong cong
- Nhan danh NHAN DAN, ca'c cong chu'c ddo' phai can nhac ky cang cac van dde cong co^.ng phuc tap theo mot qua trinh co' ti'nh he thong va chu ddao, qua' trinh nay ddoi hoi su ddau tu lon ve thoi gian va suc luc ma thuong khong the thuc hien dduoc ddoi voi mot so ddong cac cong dan ddon le.
- Co' nhieu ca'ch rat kha'c nhau dde bau ra ca'c vi. cong chuc
- Vi' du., o cap quoc gia, ca'c nha` lap pha'p co' the dduoc cho.n lua tu ca'c khu vuc bau cu ma` moi khu vuc bau cu bau mot ddai dien ung cu duy nhat
- Theo mot ca'ch kha'c goi la` HE THONG DDAI DIEN THEO TY LE, moi ddang chi'nh tri. dduoc dda.i die^.n trong co quan lap pha'p theo ty le ddat dduoc trong tong bau cu quoc gia.
- Bau cu tai tinh hay ddia phuong cung co' the theo ca'ch bau cu quoc gia hoac bang ca'ch nhe nhang hon thong qua su ddong thuan cua ca'c nhom thay cho bau cu
- Du dduoc bau theo cach nao thi ca'c vi cong chuc trong nen dan chu ddai dien cung phai hoat ddong va lam viec nhan danh NHAN DAN va` luon phai chiu trach nhiem cho cac hanh ddong cua ho truoc nhan dan
- Nguyen tac dda so va quyen thieu so: Ca'c nen DAN CHU la` ca'c he thong trong ddo' moi cong dan dduoc tudo ddua ra ca'c quyet ddinh chi'nh tri theo nguyen tac dda so
- Nhung nguyen tac dda so cu~ng chua phai la` dan chu: vi' du., khong ai co' the goi mot he thong la cong bang hoac binh ddang neu he thong ddo' chap nhan cho 51% dan so ddan ap 49% dan so con lai voi nhan danh dda so ca.
- Trong mot xa hoi dan chu, NGUYEN TAC DA SO phai dduoc rang buoc vo'i su ddam bao cho cac quyen con nguoi cua ca nhan, ca'c quyen nay, dden luot no', lai ddong vai tro bao ve quyen loi cho cac nhom thieu so du ddo la dan toc i't nguoi, nhom ton giao hay chinh tri hoac chi ddon gian la` nhung nguoi thua cuoc trong tranh luan ve mot van dde lap phap nao ddo.
- Ca'c quyen cua thieu so khong phu thuoc vao y' nguyen cua ben dda so va cung khong the bi loai bo boi bieu quyet dda so. Cac quyen loi cua thieu so dduoc bao ve boi vi cac luat va ddinh che dan chu bao ve quyen loi cho moi cong dan
- Diane Ravitch, mot hoc gia, ta'c gia? va` la` cuu Tro ly' Bo truong Giao duc Hoa Ky` dda vie^t trong mot ban tham luan cho hoi thao gia'o duc tai Ba Lan:
- "khi mot the che dan chu kieu ddai dien hoa.t ddong ddu'ng theo hien pha'p ma` hien pha'p ddo' co' quy ddinh gio'i han cho quyen luc cua chi'nh phu ddong thoi ddam bao ca'c quyen co ban cho moi cong dan, thi` chi'nh phu ddo' dduoc goi la` nen dan chu lap hien
- Trong mot xa hoi nhu the, ca'c nguye^n tac dda so^' va` ca'c quye^`n thie^?u so^' dduoc ba?o ve^. boi luat va` tho^ng qua su the^? che^' hoa' ca'c ddie^`u luat"
- DDa^y chi'nh la` ca'c tha`nh phan co ban cho mo.i the^? che^' da^n chu? hien ddai cho du` no' co' the thay ddoi theo hoa`n canh lich su, van hoa' hay kinh te
- Mac du` co' nhieu su khac biet rat lo'n giua ca'c dan toc va xa hoi, ca'c yeu to co ban nhu chinh phu lap hien, nguyen tac dda so ket hop voi quyen thieu so, quyen ca' nhan va` nguyen tac phap quyen ddeu co'the tim thay o Canada va Costa Rica, Pha'p , Nhat Ban va` An Do
- XA HOI DAN CHU
- Dan chu khong chi? la mot tap hop ca'c quy ddi.nh cua hien pha'p va` ca'c thu tuc dde xa'c ddinh ca'ch thu'c hoat ddong cho chi'nh phu.
- Trong mot the che^' dan chu, chi'nh phu chi la` mot tha`nh phan cu`ng ton tai trong mot ket cau xa hoi bao gom rat nhieu ca'c ddinh che kha'c nhau, ca'c ddang chi'nh tri., ca'c to chuc va` ca'c hiep hoi


- Ti'nh chat dda dang nay dduoc goi la` dda nguyen va` the che dan chu ddo' quy ddinh su ton tai, ti'nh pha'p ly' hay quyen luc cua ca'c to chuc va` ca'c ddinh che kha'c trong mot xa hoi dan chu khong phu thuoc vao chi'nh phu
- Trong mot xa hoi dan chu luon co' hang ngan ca'c to chuc tu nhan hoat ddong o cap ddia phuong hay quoc gia.
- Rat nhieu trong so ca'c to chuc ddo' ddo'ng vai tro` trung gian giua ca'c ca' nhan va` ca'c ddinh che cua chi'nh phu hay ca'c to chuc xa hoi phuc tap kha'c ma` ho cung la` mot thanh phan,
- hoac thuc hien ca'c vai tro`, nhiem vu. ma` chi'nh phu khong dduoc giao va` tao co hoi cho ca'c ca' nhan thuc hien quyen va` tra'ch nhiem cua minh voi tu ca'ch la` cong dan cua mot the che dan chu.
- Ca'c nho'm nay the hien quyen loi cua tha`nh vien cua ho theo rat nhieu ca'ch: ung ho cac ung cu vien vao ca'c vi tri trong ca'c co quan cong quyen, tranh luan ca'c van dde va` co gang tao anh huong len cac quyet ddinh chinh tri
- Chi thong qua ca'c nho'm nhu the, cac ca nhan moi co dduoc con dduong dde tham gia mot cach co y' nghia vao ca chinh phu va cac cong ddong cua chinh ho.
- Co' rat nhieu vi du cho ca'c nhom nhu the: ca'c to chuc nhan ddao va cac to chuc ton giao, cac nho'm moi truong va than huu, cac hiep hoi kinh doanh va` cac lien ddoan lao ddong
- Trong mot xa hoi chuyen quyen, ca'c to chu'c nhu the bi kiem soat, phai co' giay phe'p hoat ddong va bi theo doi hoac phai ba'o cao voi chinh phu.
- Trong mot the che dan chu, quyen luc cua chi'nh phu dduoc xa'c ddinh ro rang va` bi gio'i han chat che boi luat
- Ket qua la ca'c to chu'c tu nhan nhu the dduoc tu do, khong bi chinh phu kiem soa't; ma` nguoc lai, rat nhieu ca'c to chu'c ddo' van ddong chi'nh phu va` tim cach nang cao tra'ch nhiem cua chi'nh phu ddoi vo'i ca'c hanh ddong cua chi'nh phu
- Mot so to chuc kha'c quan tam to'i ca'c van dde nghe thuat, thuc hien ddu'c tin ton gia'o, nghien cu'u hoc thuat hoac ca'c van dde kha'c co' the tiep xu'c i't hay hoan toan khong tiep xu'c voi chinh phu.
----------

- DAN CHU co' the la` mot tu+` quen thuoc vo'i nhieu nguoi, nhung no' la` mot kha'i niem van bi. hieu sai va` su dung sai khi ca'c CHE DDO CHUYEN CHI'NH va` ca'c CHI'NH THE QUAN SU DDOC TAI loi dung dde keu goi su ung ho cua quan chu'ng bang ca'ch tu+. gan cho mi`nh ca'i ma'c dan chu.
- Tuy the, suc ma.nh cua tu tuong dan chu cung dda~ tao nen nhung bieu hien sau sac nhat va` nhanh cho'ng nhat trong lich su cua y' chi' va` tri' tue con nguoi:
- tu Pericles thoi Aten co ddai toi Vaclav Havel o Cong hoa Sec hien ddai, tu Tuyen ngon DDoc lap cua Thomas Jefferson nam 1776 toi ca'c bai dien van cuoi cu`ng cua Andrei Sakharov nam 1989
- Theo ddinh nghia trong tu ddien, dan chu "LA` CHI'NH PHU? DDUOC THANH LAP BOI NHAN DAN TRONG DDO' QUYEN LUC TOI CAO DDUOC TRAO CHO NHAN DAN VA` DDUOC THUC HIEN BOI NHAN DAN HOAC BOI CA'C DDAI DIEN DDUOC BAU RA TU MOT HE THONG BAU CU TU DO."
- Theo Abrham Lincoln, dan chu la` mot chi'nh phu "CUA DAN, DO DAN va VI DAN"
- TU DO va` DAN CHU thuong hay dduoc su dung thay lan nhau nhung hai tu nay khong ddong nghia voi nhau
- DAN CHU thuc te la` mot tap hop nhung TU TUONG va` NGUYEN TA'C VE TU DO va cung bao gom mot tap hop ca'c tho^ng le^. va` ca'c thu tu.c dda~ dduoc ddu'c ket la.i tu qua' tri`nh la^u da`i, thuong kho^ng bang phang, cua li.ch su
- Mot ca'ch ngan gon, DAN CHU la` su THE CHE HOA' TU DO. Tren co so nay chu'ng ta co' the ddinh ro dduoc ca'c nguyen tac co ban dda dduoc thu tha'ch qua thoi gian ddoi voi mot chi'nh phu lap hien, van dde NHAN QUYEN, van dde BINH DDANG TRUOC PHAP LUAT ma` bat cu mot xa hoi nao dduoc goi la` dan chu theo ddung nghia cua no' cung can phai co
- Trong nen DAN CHU TRUC TIEP, moi cong dan, khong can thong qua trung gian la` ca'c ddai dien dduoc bau hay chi ddinh, co' the tham gia vao qua' trinh ddua ra ca'c quyet ddinh cho ca'c van dde xa hoi
- Mot he thong nhu the ro rang chi co' the thuc hien dduoc voi mot so tuong ddoi it nguoi, vi du nhu trong mot to chuc cong ddong hay mot hoi ddong bo la.c nao ddo' hay mot ddon vi. cap co so cua mot lien ddoan lao ddong,
- khi ma` ca'c tha`nh vien co' the gap go nhau trong mot phong hop dde ba`n bac, thao luan ca'c van dde va` ddi to'i quyet ddinh bang su ddong thuan hoac theo nguyen tac bieu quyet theo dda so
- Nhung nguoi Athen co^? ddai, nhung nguoi lap ra the che dan chu ddau tien, dda thuc hien kieu dan chu truc tiep voi mot hoi ddong bao gom so luong thanh vien tu 5.000 dden 6.000 nguoi- co' the dday la` so luong toi dda dde co' the tap hop dduoc o mot ddia ddiem va` thuc hien su DAN CHU TRUC TIEP
- Xa hoi hien ddai, voi quy mo va` ti'nh phuc ta.p cua no', i't co' co hoi cho DAN CHU TRUC TIEP
- Ngay nhu o vung ddong bac Hoa Ky, noi ma cuoc hop thi tran New England dda thanh mot truyen thong thieng lieng, thi hien nay hau het cac cong ddong dda phat trien lon toi muc khong the tap hop dduoc tat ca cu dan o mot noi dde tien hanh bieu quyet truc tiep cho ca'c van dde co' tac ddong to'i cuoc song cua chinh ho.
- Ngay nay, du la ddoi vo'i mot thi tran 50.000 nguoi hay mot ddat nuoc tren 50 trieu nguoi, hinh thuc dan chu pho bien nhat la hinh thuc DAN CHU DDAI DIEN trong ddo cong dan bau ra cac cong chuc la nhung nguoi ddua ra cac quyet ddinh chinh tri, xay dung phap luat va quan ly cac chuong trinh vi loi ich cong cong
- Nhan danh NHAN DAN, ca'c cong chu'c ddo' phai can nhac ky cang cac van dde cong co^.ng phuc tap theo mot qua trinh co' ti'nh he thong va chu ddao, qua' trinh nay ddoi hoi su ddau tu lon ve thoi gian va suc luc ma thuong khong the thuc hien dduoc ddoi voi mot so ddong cac cong dan ddon le.
- Co' nhieu ca'ch rat kha'c nhau dde bau ra ca'c vi. cong chuc
- Vi' du., o cap quoc gia, ca'c nha` lap pha'p co' the dduoc cho.n lua tu ca'c khu vuc bau cu ma` moi khu vuc bau cu bau mot ddai dien ung cu duy nhat
- Theo mot ca'ch kha'c goi la` HE THONG DDAI DIEN THEO TY LE, moi ddang chi'nh tri. dduoc dda.i die^.n trong co quan lap pha'p theo ty le ddat dduoc trong tong bau cu quoc gia.
- Bau cu tai tinh hay ddia phuong cung co' the theo ca'ch bau cu quoc gia hoac bang ca'ch nhe nhang hon thong qua su ddong thuan cua ca'c nhom thay cho bau cu
- Du dduoc bau theo cach nao thi ca'c vi cong chuc trong nen dan chu ddai dien cung phai hoat ddong va lam viec nhan danh NHAN DAN va` luon phai chiu trach nhiem cho cac hanh ddong cua ho truoc nhan dan
- Nguyen tac dda so va quyen thieu so: Ca'c nen DAN CHU la` ca'c he thong trong ddo' moi cong dan dduoc tudo ddua ra ca'c quyet ddinh chi'nh tri theo nguyen tac dda so
- Nhung nguyen tac dda so cu~ng chua phai la` dan chu: vi' du., khong ai co' the goi mot he thong la cong bang hoac binh ddang neu he thong ddo' chap nhan cho 51% dan so ddan ap 49% dan so con lai voi nhan danh dda so ca.
- Trong mot xa hoi dan chu, NGUYEN TAC DA SO phai dduoc rang buoc vo'i su ddam bao cho cac quyen con nguoi cua ca nhan, ca'c quyen nay, dden luot no', lai ddong vai tro bao ve quyen loi cho cac nhom thieu so du ddo la dan toc i't nguoi, nhom ton giao hay chinh tri hoac chi ddon gian la` nhung nguoi thua cuoc trong tranh luan ve mot van dde lap phap nao ddo.
- Ca'c quyen cua thieu so khong phu thuoc vao y' nguyen cua ben dda so va cung khong the bi loai bo boi bieu quyet dda so. Cac quyen loi cua thieu so dduoc bao ve boi vi cac luat va ddinh che dan chu bao ve quyen loi cho moi cong dan
- Diane Ravitch, mot hoc gia, ta'c gia? va` la` cuu Tro ly' Bo truong Giao duc Hoa Ky` dda vie^t trong mot ban tham luan cho hoi thao gia'o duc tai Ba Lan:
- "khi mot the che dan chu kieu ddai dien hoa.t ddong ddu'ng theo hien pha'p ma` hien pha'p ddo' co' quy ddinh gio'i han cho quyen luc cua chi'nh phu ddong thoi ddam bao ca'c quyen co ban cho moi cong dan, thi` chi'nh phu ddo' dduoc goi la` nen dan chu lap hien
- Trong mot xa hoi nhu the, ca'c nguye^n tac dda so^' va` ca'c quye^`n thie^?u so^' dduoc ba?o ve^. boi luat va` tho^ng qua su the^? che^' hoa' ca'c ddie^`u luat"
- DDa^y chi'nh la` ca'c tha`nh phan co ban cho mo.i the^? che^' da^n chu? hien ddai cho du` no' co' the thay ddoi theo hoa`n canh lich su, van hoa' hay kinh te
- Mac du` co' nhieu su khac biet rat lo'n giua ca'c dan toc va xa hoi, ca'c yeu to co ban nhu chinh phu lap hien, nguyen tac dda so ket hop voi quyen thieu so, quyen ca' nhan va` nguyen tac phap quyen ddeu co'the tim thay o Canada va Costa Rica, Pha'p , Nhat Ban va` An Do
- XA HOI DAN CHU
- Dan chu khong chi? la mot tap hop ca'c quy ddi.nh cua hien pha'p va` ca'c thu tuc dde xa'c ddinh ca'ch thu'c hoat ddong cho chi'nh phu.
- Trong mot the che^' dan chu, chi'nh phu chi la` mot tha`nh phan cu`ng ton tai trong mot ket cau xa hoi bao gom rat nhieu ca'c ddinh che kha'c nhau, ca'c ddang chi'nh tri., ca'c to chuc va` ca'c hiep hoi
- Ti'nh chat dda dang nay dduoc goi la` dda nguyen va` the che dan chu ddo' quy ddinh su ton tai, ti'nh pha'p ly' hay quyen luc cua ca'c to chuc va` ca'c ddinh che kha'c trong mot xa hoi dan chu khong phu thuoc vao chi'nh phu
- Trong mot xa hoi dan chu luon co' hang ngan ca'c to chuc tu nhan hoat ddong o cap ddia phuong hay quoc gia.
- Rat nhieu trong so ca'c to chuc ddo' ddo'ng vai tro` trung gian giua ca'c ca' nhan va` ca'c ddinh che cua chi'nh phu hay ca'c to chuc xa hoi phuc tap kha'c ma` ho cung la` mot thanh phan,
- hoac thuc hien ca'c vai tro`, nhiem vu. ma` chi'nh phu khong dduoc giao va` tao co hoi cho ca'c ca' nhan thuc hien quyen va` tra'ch nhiem cua minh voi tu ca'ch la` cong dan cua mot the che dan chu.
- Ca'c nho'm nay the hien quyen loi cua tha`nh vien cua ho theo rat nhieu ca'ch: ung ho cac ung cu vien vao ca'c vi tri trong ca'c co quan cong quyen, tranh luan ca'c van dde va` co gang tao anh huong len cac quyet ddinh chinh tri
- Chi thong qua ca'c nho'm nhu the, cac ca nhan moi co dduoc con dduong dde tham gia mot cach co y' nghia vao ca chinh phu va cac cong ddong cua chinh ho.
- Co' rat nhieu vi du cho ca'c nhom nhu the: ca'c to chuc nhan ddao va cac to chuc ton giao, cac nho'm moi truong va than huu, cac hiep hoi kinh doanh va` cac lien ddoan lao ddong
- Trong mot xa hoi chuyen quyen, ca'c to chu'c nhu the bi kiem soat, phai co' giay phe'p hoat ddong va bi theo doi hoac phai ba'o cao voi chinh phu.
- Trong mot the che dan chu, quyen luc cua chi'nh phu dduoc xa'c ddinh ro rang va` bi gio'i han chat che boi luat
- Ket qua la ca'c to chu'c tu nhan nhu the dduoc tu do, khong bi chinh phu kiem soa't; ma` nguoc lai, rat nhieu ca'c to chu'c ddo' van ddong chi'nh phu va` tim cach nang cao tra'ch nhiem cua chi'nh phu ddoi vo'i ca'c hanh ddong cua chi'nh phu
- Mot so to chuc kha'c quan tam to'i ca'c van dde nghe thuat, thuc hien ddu'c tin ton gia'o, nghien cu'u hoc thuat hoac ca'c van dde kha'c co' the tiep xu'c i't hay hoan toan khong tiep xu'c voi chinh phu.
- Trong mot xa hoi dan chu co' nhieu nho'm kha'c nhau, ca'c cong dan ddeu co' the khai tha'c moi kha nang tu do va` tra'ch nhiem ddoi vo'i van dde tu quan ly' ma khong bi suc ep cua bat ky ban tay quyen luc nao cua nha nuoc
- CAC COT TRU CUA NEN DAN CHU : Quye^`n to^'i cao cu?a nha^n da^n // Chi'nh phu? dduoc thanh lap dua tren su nhat tri' cua nguoi dan // Nguyen tac dda so // Ca'c quyen thieu so // Dam bao ca'c quyen co ban cua con nguoi // Bau cu tu do va` cong bang // Binh ddang truoc pha'p luat // Thuc hien ddu'ng luat
- Hien pha'p ddat ra ca'c gio'i han quyen luc cua chi'nh phu // DDa nguyen ve chi'nh tri., kinh te va` xa hoi // Thu'c dday ca'c gia' tri. cua dung hoa, thuc dung, hop ta'c va` thoa hiep
- Chu'ng ta coi nhung su that sau dday la` hien nhien: mo.i con nguoi dduoc sinh ra ddeu bi`nh ddang, ho. dda~ dduoc tao hoa' ban cho mot so quyen khong the tuoc bo dduoc, trong ddo' co' quyen song, quyen tu do va` quyen dduoc muu cau ha.nh phuc
- DDe^? ba?o dda?m cho ca'c quyen ddo', ca'c chi'nh phu? dduoc thiet lap nen voi quyen luc chi'nh dda'ng dua tren su nha^'t tri' cua nhung nguoi bi. qua?n ly' (nguoi dan).
- Trong nhung loi dda'ng ghi nho nay cua ban Tuyen ngon DDoc lap Hoa Ky`, Thomas Jefferson dda~ ddua ra mot nguye^n tac co ba?n la`m co so+? cho su thanh lap chi'nh phu? da^n chu.
- Ca'c chi'nh phu? trong the^? che^' da^n chu? khong ban pha't ca'c quyen tu+. do co ba?n ma` Jefferson dda~ ne^u, ma` chi'nh ca'c chi'nh phu? ddo' dduoc lap ra dde ba?o ve^. ca'c quyen tu do ddo' - ca'c quye^`n ma` mo.i ca' nha^n hie^?n nhie^n co' do su ton tai cu?a minh
- Theo quan ddie^?m cu?a ca'c nha` trie^'t ho.c thoi ddai khai sa'ng cu?a the^' ky? 17 va` 18 thi` ca'c quyen khong the^? tuoc bo? dduoc la` ca'c quyen tu nhien do Tao hoa' ban cho ho.
- Ca'c quye^`n na`y kho^ng bi. pha' huy? khi xa~ ho^.i da^n su+. dduoc thiet lap va` khong mot xa hoi hay mot chi'nh phu? na`o co' the xoa' bo? hoac "chuyen nhuong" ca'c quyen nay
- Ca'c quyen khong the^? tuoc bo? bao gom ca'c quyen tu do ngon luan va` the hien, tu do ti'n nguong va` nhan thuc, tu+. do hoi hop va` quyen dduoc bao ve bi`nh ddang truoc pha'p luat
- Tuy nhie^n, dday chua phai la` ban liet ke dday ddu ca'c quyen ma` ca'c cong dan co' dduoc trong mot nen dan chu. Ca'c xa hoi dan chu ddong thoi thua nhan ca'c quyen dan su nhu+ quyen dduoc xe't xu cong bang, va` con lap nen ca'c quyen chu? cho^'t ma` bat ky` chi'nh phu? dan chu na`o cung phai duy tri.
- Vi` ca'c quyen na`y ton ta.i khong phu. thuoc va`o chi'nh phu?, do ddo' chu'ng khong the bi. luat pha'p bai bo? cung nhu khong phu. thuoc va`o y' muo^'n nhat thoi cu?a dda so cu tri na`o ddo.
- Vi' du. nhu+ ddieu sua ddoi bo sung ddau tien cua Hien pha'p Hoa Ky` khong ddua ra quyen tu do ti'n nguong hay tu to ba'o chi' cho dan chung. DDieu sua ddoi bo sung ddo' nghiem cam Quoc hoi thong qua ca'c luat vi pham toi tu do ngon luan, tu do ti'n nguong va` quyen hoi hop on hoa.
- Nha` su+? ho.c Leonard Levy dda pha't bieu: "Ca'c ca' nhan co' the^? tu do khi chi'nh phu? cu?a ho. kho^ng tu do."
- Ca'c noi dung chi tiet va` ca'c thu tuc cua luat pha'p lien quan toi quyen con nguoi can phai thay ddoi tuy` theo xa hoi, nhung tat ca ca'c nen dan chu ddeu dduoc giao trong tra'ch trong viec xay dung ca'c cau tru'c xa hoi lap hien, lap pha'p dde bao ddam cho ca'c quyen con nguoi ddo.

___

NHAN DINH:


- DANGCONGSAN CO TOI RAT LO*’N VOI DAN TOC VIETNAM KHI DEM CHU NGHIA DUY VAT MAC-LE VAO VIETNAM; XO DAY DANTOCVIETNAM VAO MOT CUOC CHIEN TRANH TUONG TAN ; XO DAY HANG TRAM NGAN NGUOI DAN VO TOI RA DI CHET TREN BIEN DONG; LAM CHO DAT NUOC SUY THOAI VE DAO DUC; LAC HAU VE KINH TE SO VOI CAC NUOC KHAC; VA LAM MAT DI LANH THO DATNUOC VE TAY TRUNGQUOC.
- VIETNAM HIEN NAY BI BANG HOAI, XUONG CAP CA VE MOI TRUONG TU NHIEN VA MOI TRUONG XA HOI. TAT CA DDEU PHAI DDUOC XAY DUNG LAI. CONGSAN DDA~ PHA' HONG DDAT NUOC VA XA HOI VIETNAM.
- Che ddo CongSan la mot che ddo bat nhan. CongSan su dung con nguoi nhu la mot phuong tien dde ddat dduoc muc ddich ma nhung nguoi Cong San dda ddat ra. Day la mot quan ddiem nguy hiem nhat cua ChuNghia CongSan. Chu Nghia CongSan huy diet GIA' TRI. CAO QUY' CUA CON NGUOI
- Ban chat cua nguoi CongSan la`: do^'i tra', thu? ddoa.n va` xao quyet. Ho khong bao gio co kha'i niem "Luong Tam". Cong San luon la^'y " Cu*'u ca'nh bie^.n minh cho phuong tie^.n" [De dat duoc muc dich thi phuong tien nao cung tot ca?]
- Chinh vi` su DOI TRA', TAN BAO ma` Dang CongSan dda~ pha' ho?ng ddat nuoc Vietnam. Bat cu*’ nguoi dan nao trong nuoc cung biet su DOI TRA' cua Dang CongSan trong tat ca? moi la~nh vuc hoat ddong suot hon 60 nam qua
- Ngay nay su suy ddoi ddao dduc dang xay ra tren ddat nuoc Vietnam la do he qua cua su giao duc xu su CongSan. Su giao duc CongSan dua tren nen tang cua su DOI TRA'. Day la ddieu nguy hiem nhat cho gioi tre? Vietnam hien nay.
- AI DUA CHU NGHIA CONG SAN VAO PHA TAN TRUYEN THONG TOT DEP CUA DAN TOC VIETNAM? AI GAY RA THU OAN GIUA NGUOI VIETNAM VOI NHAU?
- AI GAY RA CHIEN TRANH? AI CHIA DOI DAT NUOC VIETNAM? AI XUA QUAN VAO MIEN NAM GAY CHET CHOC CHO DAN MIEN NAM?
- SU THAT LA: CongSan BacViet Chu truong chia doi dat nuoc vao ngay 20/7/1954; sau do lai xua quan vao da’nh pha’ mien Nam; ga^y ra bao canh noi da xao thit.Uat han ngut troi.
- SU THAT LA: Sau khi ky hiep dinh hoa binh Paris ngay 27/1/1973, Congsan MienBac lai phabo hiep dinh nay, xuaquan vao cuong chiem mien Nam ngay 30-4-1975, gay ra biet bao dau kho cho nguoi mien Nam.
- HoChiMinh loi dung phong trao yeu nuoc, chong Phap cua toan dan ddang len cao dde cuop chinh quyen tai Ha noi vao ngay 19-8-1945 . Luc bay gio Dang CongSan khong co' vo^~ nguc xung ten minh la CongSan. Chi sau khi HCM nam dduoc tat ca co cau chinh quyen, bo mat CongSan moi lo' ra
- Neu CongSan Mien Bac yeu thuong dan toc Vietnam thi ho da khong chu truong gay ra mot cuoc chien tranh huynh de tuong tan nhu the de gianh lay chien thang ve phe CongSan. Mot chu thuyet gay chet choc kinh hoang cho ca the gioi. Mot che do lam bang hoai con nguoi ve tat ca moi phuong dien.
- Cuoc chien tranhVietNam la cuoc chien tranh y thuc he giua Chu Nghia CongSan va The Gioi TuDo. Khi cuong chiem duoc mien Nam Vietnam, LE DUAN dda~ do~ng da.c tu*. ha`o tuyen bo la da ca('m duoc ngon co* Mac-Le tren toan co~i Vietnam
- Cuoc chien tranh tu 1954-1975 chu yeu xay ra tai Mien nam Vietnam. Chi'nh CongSan ddem quan vao ddanh MienNam gay kho ddau cho nhan dan Mien nam
- HOCHIMINH da loi dung chieu bai GiaiPhongDanToc de tuyen truyen chu nghia Mac-Lenin vao Vietnam , mot chu nghia lam bang hoai ca mot dan toc ve moi phuong dien: DAO DUC thi` gian la^.n, xao tra', suy doi; KINH TE thi` lac hau; DoiSong dan chung thi ngheo kho, ban ha`n nhat the gioi.
- HoChiMinh la nguoi ða mang cai gông cum Cong San nang ne va tan ac ðe thay cho cai ach thuc dân; cai gông cum cua ngheo ðoi va lac hau; cai gông cum bat nhân va thâm ðo^.c bao trum lên ca tu do tu tuong va con nguoi.
- Chinh cai gông cum ðo ða tao nên mot xa hoi Viet Nam moi hon loan bat công mat tinh nguoi va suy ðoi ðao ðuc cho nhieu the he tre VietNam
- HoChiMinh dung chiêu bai ðanh ðuoi thuc dân ðe khich ðong nhung tam long yêu nuoc cua dân chung; Nguoi dan dda~ không ma`ng hiem nguy ðe^’n ma.ng so^’ng, sa(~n sa`ng chien ðau ðe gianh lai tu do cho ðat nuoc; ðe roi sau ðo Hochiminh ða tro`ng lên ðat nuoc cai cum Cong San con tan ac va bao nguoc gap van lan Thuc Dân Phap
- DangCongSan luadoi toanthe dantoc Vietnam qua chieu bai DAUTRANH GIAIPHONG DANTOC de tuyen truyen chunghia CongSan vao Vietnam.
- Tu khi lap quoc Thoi ddai Hong Bang (2879BC ) cho dden khi HoChiMinh ddem ta thuyet Mac-Le vao (1930 AD). DAT NUOC VIETNAM VAN TON TAI VA PHAT TRIEN. Cac quoc gia khac van phat trien manh me ma khong can dden chu nghia Mac-Le. Trai lai Nuoc nao co ta thuyet Mac-Le thi kem phat trien va lac hau, ngheo ddoi, ban cung
bienhung_3: 6 tuoi ddi chan vit
- Che ddo CongSan la mot che ddo bat nhan. CongSan su dung con nguoi nhu la mot phuong tien dde ddat dduoc muc ddich ma nhung nguoi Cong San dda ddat ra. Day la mot quan ddiem nguy hiem nhat cua ChuNghia CongSan. Chu Nghia CongSan huy diet GIA' TRI. CAO QUY' CUA CON NGUOI
- Ban chat cua nguoi CongSan la`: do^'i tra', thu? ddoa.n va` xao quyet. Ho khong bao gio co kha'i niem "Luong Tam". Cong San luon lay " Cu*'u ca'nh bien minh cho phuong tien" [De dat duoc muc dich thi phuong tien nao cung tot ca?]
- Chinh vi` su DOI TRA', TAN BAO ma` Dang CongSan dda~ pha' ho?ng ddat nuoc Vietnam. Bat cu*’ nguoi dan nao trong nuoc cung biet su DOI TRA' cua Dang CongSan trong tat ca? moi la~nh vuc hoat ddong suot hon 60 nam qua
- Ngay nay su suy ddoi ddao dduc dang xay ra tren ddat nuoc Vietnam la do he qua cua su giao duc CongSan. Su giao duc CongSan dua tren nen tang cua su DOI TRA'. Day la ddieu nguy hiem nhat cho gioi tre? Vietnam hien nay.
- DangCongSan dung ddu? moi thu? ddoan xa?o quye^.t nham muc ddich na('m quyen la~nh dda.o ddo^c quyen tuyet ddoi cua mi`nh.
- NGAY NAY CONGSAN CO’ CA’I MA-GIAO, XAO TRA' CUA NGAY HOMNAY. BAN CHAT CUA CONG SAN LA SU XAO TRA'. DO DDO’ CO`N CONG SAN LA CO`N XAO TRA' LUA LOC
- Dang CongSan Vietnam ra ddo*`i trong su DOI TRA'; hoat ddong du*.a tren su DOI TRA'; va chac cha('n Dang CongSan Vietnam cu~ng se~ che^'t vi` su DOI TRA'
- NGAY NAY, NHO MANG INTERNET TOAN CAU. CONG SAN KHONG CON GIA^’U DDUOC DDIEU GI. CONG SAN SE CHET VI INTERNET


______________________________

CNCS - Nhung su kien lich su (1) (2)
Cong san, su nguy. luan va su kien that (3) (4)
(5) (6) (7) (8)

___


CNCS - Nhung su kien lich su (1) (2)
Cong san, su nguy. luan va su kien that (3) (4)

(5) (6) (7) (8)
___
___
Nhung thu? đoan. cua Cong san (1) (2) (3) (4) (5)
Nhung thu đoan cua cs: Loi keu goi (6)

Mot so cau hoi thuong gap

Aucun commentaire: