1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

dimanche 18 février 2007

Go^' c ga'c cua bac Ho la ai ?

Trích sách " trong cõi " viết bởi sử gia Trần Quốc Vượng ở Ha Noi:
(xem như là lời trăn trối về sự thật để lương tâm đươc yên ổn và cho hậu sinh biết)Aucun commentaire: